loader-logo

Varför Zentnl

Förutse vad som skulle kunna hända innan det händer

Första steget mot en säkrare och friskare arbetsmiljö är bättre och tillförlitlig information. Zentnl förenklar och automatiserar metoderna för datainsamling. På ett enkelt och användbart sätt presenteras kunskap som bidrar till att förbättra arbetsmiljön för människan i avseende personsäkerhet vid ensamarbete, ergonomi och negativa exponeringar.

Problemen som Zentnl löser

1. Otrygghet vid ensamarbete

Zentnls automatiserade larm gör ensamarbete säkrare och tryggare. Om något händer, som akut sjukdom eller olycka, larmas kollegor och driftcentral. Konsekvenserna av olyckor och sjukdomar som kan inträffa under ensamarbete minimeras.

2. Utmaningar med att följa direktiv och arbetsmiljölagar

Komplexa regleringar: 

Arbetsmiljölagar och direktiv kan vara mångfacetterade, omfattande och svårtolkade.

Resurskrävande: 

Att följa arbetsmiljölagar och direktiv kräver betydande  resurser i form av utbildad personal med tid att kontinuerligt genomföra olika typer av riskbedömningar.

Hålla sig uppdaterad: 

Arbetsmiljölagar förändras över tid, något som kräver kontinuerlig utbildning och uppdateringar.

3. Höga kostnader och onödigt lidande vid långtidssjukskrivningar

Kostnaden för långtidssjukskrivningar är höga både för individen och arbetsgivaren. Enligt försäkringsbolaget Skandias årliga rapport om samhällskostnaden för sjukskrivningar var “den totala samhällskostnaden 71 miljarder kronor, 2022. Så mycket pengar förlorar Sverige på längre sjukskrivningar. Av dessa var stod fysiska och somatiska ohälsan 38,2 miljarder kronor.” 

Genom att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder innan skador uppstår minimeras kostnaden för alla parter.

“Den största utmaningen i gruvans arbetsmiljö är att skifta från reaktivt arbetsmiljöarbete till mer proaktivt vad gäller förbättringar”
Bergsarbetare i Kankbergsgruvan, Boliden

.

Enklare, snabbare riskbedömningar för arbetsmiljöansvariga

Zentnl kompletterar det ordinarie arbetsmiljöarbetet och integreras i befintliga arbetsmiljöprocesser utan att skapa merarbete. Arbetsbelastning för ansvariga minskar då ett flertal funktioner automatiseras. Med automatisering minskar tidsintensivt förändringsarbete och behovet av utbildning. Zentnl stärker förmågan att identifiera och implementera förebyggande åtgärder innan skada sker.

Riskbedömningar med högre precision

Kontinuerligt insamlad. lättläst information i realtid och över tid ger en korrekt bild över medarbetarnas exponeringsdoser i arbetsmiljön. Zentnl följer Arbetsmiljöverkets direktiv och relevanta ISO-standards.

Kostnadseffektivare och mindre resurskrävande riskbedömningar

Arbetsmiljöansvariga kan ”beställa rapporter” från Zentnl gällande dosnivåer för exempelvis ett visst arbetsmoment. 

Tillförlitlig trendinformation ökar frekvensen av riskbedömningar och därmed kan man identifiera belastande moment utan stora arbetsinsatser på tidigt stadium.

Skarpare beslutsunderlag

Objektiv data ger bättre beslutsunderlag för att identifiera vilken åtgärd som skall vidtas för att minimera risker i  arbetsprocesser.

Enklare att följa upp förebyggade åtgärder

Genom snabb och effektiv uppföljning kan man mäta effektiviteten av genomförda åtgärder.

Skapa positiva trender

Pålitlig data och ökade kunskaper skapar positiva trender i processer där exempelvis exponeringsdoser ofta överskrider gränsvärden. Resultatet blir att risken för skador och sjukdomar minskar vilket leder till lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Ta kontroll över din hälsa som arbetstagare

Medvetenhet om hur arbetsmiljön påverkar din hälsa gör att du tidigt bidra till att identifiera förebyggande åtgärder och därmed minska risken för sjukdomar och belastningsskador som är relaterade till arbetet.

Kontroll över hälsan med din egen trendprofil

Kontroll över din hälsa med din egen trendprofil innebär att du kan följa hur arbetsmiljön påverkar hälsan över tid. Zentnltröjan samlar in och analyserar kontinuerligt din ergonomiska exponering som redovisas i din Zentnl mobilapp.

Medvetenhet om överskridna insats- och gränsvärden

Informationen som Zentnl samlar in ska i första hand ses som vägledning. En röd dag per månad är behöver inte vara en risk utan det är den långsiktiga trenden med många gula och/eller röda dagar som ger indikation på att något i arbetsmiljön är negativt belastande. Det är då uppenbart att det föreligger riskfaktorer som bör identifieras och åtgärdas.

Säkert ensamarbete med automatisk larmfunktion

Om något händer, som exempelvis ett fall med stillaliggande som följd eller att du skulle bli sjuk och bli stillasittande, känner Zentl av det via din Zentnltröja och utlöser ett larm automatiskt. Larmet skickas vidare via mobilapp till övriga i ditt arbetslag samt till Zentnl Portalen där operatörer i en driftcentral kan se larmet och snabbt kalla på hjälp.

Ökad kunskapen om riskfaktorer

Genom en egen trendprofil kan du också få en bättre förståelse för hur och när din hälsa påverkas av olika riskfaktorer i din arbetsmiljö.

Begränsa förslitningsskador – åtgärda i tid

Att begränsa förslitningsskador i ett tidigt skede är av yttersta vikt för att undvika långvariga besvär senare i arbetslivet. Medvetenhet om den egna hälsan och välbefinnande kan motivera till kontakt företagshälsovården i ett tidigt stadie.

Värdet över tid för både arbetstagare som arbetsgivare

Investeringar i förbättrad arbetsmiljö kan ha ett betydande värde över tid för både arbetstagare och arbetsgivare. Följande är exempel på positiva effekter som uppnås med Zentnl:
Minskad sjukfrånvaro
En förbättrad arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro.
Genom lägre sjukfrånvaro reducerar företaget kostnader för personalomsättning och förlorad produktivitet.
Ökad produktivitet
En hälsosam och säker arbetsmiljö ökar engagemang och motivation vilket i sin tur ökar produktiviteten på arbetsplatsen.
Förbättrad hälsa
En hälsosammare arbetsmiljö bidrar till förbättrad fysisk och psykisk hälsa vilket leder till minskade sjukskrivningskostnader och ökad livskvalitet för arbetstagarna.
Förbättrat rykte
Med investeringar i att förbättrad arbetsmiljön framhäver arbetsgivaren sin omtanke om medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Detta bidrar till att stärka företagets attraktionskraft och varumärke.
Bättre efterlevnad av lagar och regler
En starkare efterlevnad av lagar och regler leder i sin tur till bättre arbetsmiljö och kostnadseffektivisering.