loader-logo
[ sentinel ]

Ensam väktare, med uppgift att beskydda och vaka

Zentnl - Säkerhet som service

I de flesta företag och organisationer integreras miljö- och hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet. En viktig del av det arbetet är omsorgen om människan och det är där Zentnl kommer in i bilden.

Zentnls främsta uppgift är att bidra till ökad säkerhet och minskad skaderisk på kort och lång sikt genom att leverera förbättringsdrivande fakta till individ, arbetsmiljöledning och företagshälsovård.

Zentnl tar säkerhet och riskminimering till nästa nivå.

Zentnl är tjänsten som hjälper till att fatta rätt beslut. Klädesplagg med sensorer samlar fakta rörande individens interaktion med sin arbetsmiljö och med hjälp av AI, artificiell intelligens, tolkas informationen för att skapa de beslutsunderlag som behövs för att öka säkerhet och minimera skaderisker.

En del händelser inträffar här och nu, onaturliga händelser som kan orsaka lidande och i värsta fall ett förolyckande. Andra typer av händelser sliter på kroppen.

Zentnl ökar medvetenhet kring säkerhet och hälsa.

Om en individ utsätts för onaturliga accelerationer eller fall bör arbetsledningen omgående informeras för att kunna fatta beslut om omedelbara åtgärder och för att ta bort riskorsakerna i arbetsmiljön.

Zentnl bygger också över tid kunskap om hur individers arbetssituation ser ut i deras arbetsmiljöer och tillhandahåller förutsättningar för att minska belastningsskador. Zentnl ökar kunskapen hos arbetsmiljöansvariga och ergonomer men även hos individen som använder tjänsten. Genom möjligheten att återkoppla till företagshälsovården på daglig basis kan förebyggande åtgärder sättas in tidigt innan belastningskador uppstår.

Zentnl är anpassningsbart för olika typer av arbetsmiljöer.

Olika arbetsplatser har olika förutsättningar beroende på verksamhetsutövning. Oavsett om Zentnl används till havs, i en gruva eller inom tung industri kan Zentnls intelligens tränas för just de rörelsemönster som är kopplade till den miljö där de utförs.

Ju fler som använder Zentnls plagg och ju längre tid de används desto tillförlitligare fakta kan Zentnl presentera.

Stärker säkerhetskulturen

• Ökar kunskap och medvetenhet hos individen
• Motiverar individen att justera riskabelt beteende
• Erbjuder ett unikt verktyg för utbildning och tränar individen att röra sig rätt

Olika funktioner i organisationen får olika typer av information

Bäraren

Vägledning vid överskridande av gränsvärden och belastningsdoser.

Loggar rörelseprofil per dag, vecka och månad för att synliggöra eventuella individuella riskbeteenden.

Nyttan för den som bär Zentnl-plagget

• Ökad säkerhet vid ensamarbete
• Snabbare hjälp vid incidenter
• Förenklar ansvaret för sin egen arbetshälsa
• Underlag för fysioterapeut

Produktionsledningen

Positionering med snabb information om var en medarbetare befinner sig.

Larm vid en potentiellt farlig händelse, till exempel en acceleration som följs av ett fall och sedan stillaliggande.

Nyttan för produktions- och arbetsledning

• Möjlighet att agera snabbare vid incidenter
• Färre falsklarm

Arbetsmiljöledningen

Statistik kring samtliga medarbetares rörelseprofiler och synliggörande av riskfyllda arbetsmoment som överkroppslutningar och rotationer i relation till gränsvärden.


Nytta för arbetsmiljöchef, ergonomer och företagshälsa

• Möjlighet att identifiera och validera riskbeteenden och problem i arbetsmiljön
• Beslutsunderlag för att förbättra arbetsmoment, verktyg och maskiner
• Stöd för att utbilda, träna och rehabilitera medarbetare

Zentl är anpassningsbart för olika typer av miljöer och människor