loader-logo

Zentnl följer GDPR och integritetslagstiftningen

Zentnl-månadsrapportering och ett avpersonifierat tillvägagångssätt gör det möjligt för arbetsledaren att ha en överblick över gruppens exponeringsnivåer och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

I Kankbergsgruvan, Boliden, får diamantborrarnas arbetsledare, Andro Grahn, varje månad en exponeringsrapport sammanställd av Zentnl för hela diamantborrargruppen. Månadsrapporten är avpersonifierad för att på bästa sätt följa GDPR-förordningen som gäller i alla EU-länder.

Rapporten är ett värdefullt verktyg för att följa och analysers diamantborrarnas sammanlagda exponeringsvärden. Genom att granska rapporten kan arbetsledaren identifiera om det finns  höga exponeringsnivåer inom gruppen ex vad gäller ergonomin. I rapporten visas dessa värden med hjälp av ett färgsystem, där gula och röda markeringar indikerar att gränsvärden har överskridits. När rapporten visar på höga exponerings-nivåer, är det viktigt att uppmärksamma detta och vidta åtgärder för att skydda diamantborrarna.

På det återkommande veckomötet “tisdagstimmen” lyfter sen arbetsledaren frågor kring exponeringsnivåer, möjliga risktfaktorer och eventuella riskminimerande åtgärder med gruppen. Det är helt frivilligt för den enskilde diamantborraren att dela med sig av sina personliga exponeringsvärden i gruvmobilen.