loader-logo

Teknikutveckling i samarbete med Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin, Lunds Universitet

Tänk dig att dina arbetskläder har insydda sensorer. Dessa sensorer mäter dina rörelser och strömmar mätdatan till en molntjänst. I molnet finns en AI som tittar på all data för att sen visualisera datan för dig så du förstår vilka rörelser som är skadliga och vilka som inte är det. Vilka rörelser som kan leda till belastnings- och förslitningsskador om flera år kan upptäckas och förebyggas. Hela detta system kallar vi Zentnl. Det finns så klart flera implikationer och en enorm potential i vår produkt Zentnl men låt oss titta på två frågor:

  1. Hur ska man placera sensorerna för att få bra mätdata?
  2. Hur vet vi vilka rörelser som är skadliga?

Detta var två av många frågor som vår Head of Research Thomas Wingate stötte på tidigt i utvecklingen. I sin efterforskning hittade han forskning bland annat från Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) på Lunds Universitet. AMM Syd har under 25 års tid tittat på epidemiologiska samband mellan rörelsemönster och skador. De har bland annat tagit fram en rad åtgärdsnivåer för vinklar och vinkelhastigheter för olika leder i kroppen. Åtgärdsnivåerna anger vilka vinklar och vinkelhastigheter som anses vara skadliga. AMM Syd har även stora kunskaper i hur mätningar ska göras för att få bra data. Det blev uppenbart att AMM Syd kunde ge oss svar på många av våra frågor och vara vår partner i klinisk validering av vår teknologi.

“Med Zentnl vill vi på ett pålitligt sätt mäta hur en persons skelett rör sig med hjälp av sensorer i kläder på utsidan av kroppen. Målet med vår teknik är att mäta ergonomiska riskfaktorer på ett tillförlitligt sätt.”

Thomas Wingate, Head of Research

Thomas tog kontakt med AMM Syd i april 2018. I juni träffades WAVR och AMM Syd för första gången. Med på mötet var Henrik Enquist samt några kollegor till honom. Efter det har dialogen mellan WAVR och AMM Syd samt Henrik Enquist fortsatt.

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen som består av Region Blekinge, södra delen av Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne. Avdelningen för arbets- och miljömedicin finns på Institutionen för laboratoriemedicin som är del av Medicinska fakulteten på Lunds Universitet. Kunskapen från deras forskning används för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa.

Henrik arbetar som medicinteknisk ingenjör med fokus på att utveckla tekniska och objektiva mätmetoder för att kvantifiera ergonomisk belastning. Inom det team han jobbar finns även fysioterapeuter, läkare och biomedicinska analytiker. De arbetar både kliniskt med patientfall och arbetsplatsundersökningar, och med forskning – ofta i internationella samarbeten.

“Ett av våra främsta mål är att arbeta preventivt bland annat genom att sprida den här typen av mätmetoder till företagshälsovården, skyddsombud, arbetsledare och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor. För att detta ska kunna bli möjligt behöver tekniken bli mer användarvänlig, robust och billigare.”

Henrik Enquist, AMM Syd

Dialogen med AMM Syd har lett till ett samarbete eftersom vår teknologi kan öppna nya dörrar för Henrik Enquists forskning. Ett samarbete som båda parter vinner på.

“För oss är det så klart av stort värde att ha AMM Syd som samarbetspartner för det gör att vi kan få klinisk validering av vår teknologi och ge oss pålitliga resultat vid jämförelse med befintlig teknik. I praktiken betyder det att vi kan validera att vi mäter rätt saker på rätt sätt för att se hur bra vår nya teknologi är i förhållande till den gamla.”

Thomas Wingate, Head of Research

“Utrustningen för att mäta handledsrörelser är både ömtålig, komplicerad att använda och mycket dyr. Detta medför att det är svårt för oss som forskare att samla in större datamängder. Dessutom avskräcks andra, icke-experter, från att mäta. Detta är olyckligt, speciellt när riskerna med handintensivt arbete fått en allt större betoning i Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller (AFS 2019:3). Det har alltså blivit krav på att undersöka om det föreligger handintensivt arbete och det bästa sättet att göra det är med tekniska/objektiva mätmetoder.”

Henrik Enquist, AMM Syd

AMM Syd och Henrik Enquist är otroligt värdefulla kontakter för WAVR Tech i utvecklingen av vår teknologi Zentnl. Vi är glada att vår dialog även lett vidare till ett samarbete där AMM Syd kommer delta i ett pilotprojekt med WAVR. Vi ser fram emot detta projekt och vidare samtal kring Zentnl – för bättre folkhälsa.