loader-logo

Zentnl – för bättre folkhälsa

Det finns idag stor samlad kunskap om hur vissa rörelsemönster medför ökade risker och de skador de kan leda till. Däremot saknas det enkla och kostnadseffektiva sätt att mäta dessa risker på ett tillförlitligt sätt.

Vi har tagit fram en produkt som tar sig an detta problem.

Wavr har tidigare pratat om “body mounted sensor technology” och “smart kroppsnära teknik”. Nu har vi gett vår teknologi ett namn: Zentnl.

Tänk dig dina vanliga arbetskläder. Insydda i kläderna finns sammankopplade sensorer och en hub som sänder mätdata trådlöst. Sensorerna berättar i realtid hur du rör på dig, alltså hur olika leder aktiveras, deras vinklar och vinkelhastighet.

Denna mätdata tas emot av en molntjänst där en AI analyserar och jämför ditt rörelsemönster med tidigare kända riskfaktorer. Detta ger dig som användare en bild av vilka ergonomiska riskfaktorer du utsätts för i din vardag. Detta för att ge dig en bild av var det behöver ske anpassningar av arbetsmiljön för att förebygga slitskador.

De metoder som vanligen används på arbetsplatsen idag för att bedöma ergonomiska risker är observationsmetoder. I praktiken innebär det att en kunnig person kommer ut och tittar på verksamheten och fyller i en checklista. Problemet med denna metod är att variationerna mellan bedömare är stora och att de inte kan fånga tillräckligt detaljerad information om en individs rörelsemönster. Med observationsmetoder har vi med andra ord ett väldigt bristfälligt underlag för att kvantitativt verkligen förstå vad som sker på arbetsplatsen. Det blir således svårt att verkligen veta om vi överskrider rekommendationer eller lagkrav för gränsvärden.

Alternativet till observationsmetoder är att man tar hjälp av experter inom arbetsergonomi som har tillgång till rörelselabb eller utrustning för mätningar i fält. Problemet med detta är att utrustningen är mycket dyr, klumpig och kräver expertis för att användas och för att kunna tillgodogöra sig mätresultaten.

I dagsläget finns det ingen metod för att på ett kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt mäta riskexponering för alla anställda.

Med faktisk data om hur en person rör på sig i sin vardag har vi möjlighet att förstå var och i vilka arbetsmoment det föreligger förhöjd risk så att åtgärder kan vidtas. Effekterna är ökad hälsa hos individen och minskat produktionsbortfall på grund av sjukdom.

I likhet med andra wearables för konsumenter så är det viktigt att användaren ska kunna förstå vad den tittar på och kunna agera utifrån detta. En användare av Zentnl ska enkelt kunna ta till sig och förstå vilka risker den utsätts för. Mätdatan som visas för användarna är tillräckligt underlag för att förbättra säkerheten och hälsan utan att inkräkta på integriteten.

“Digitaliseringen av rörelser och artificiell intelligens kommer i framtiden vara avgörande för att förstå fysisk belastning och redan idag finns enklare lösningar som klockor och armband. Med Zentnl skapar vi nu helt nya möjligheter att förstå, förändra och förbättra hur vi rör på oss till vardags och i arbetet.”

Patrik Zayas, VD

Genom sin innovativa ansats har Zentnl stor potential att väsentligt förbättra arbetsmiljö, säkerhet och hälsa inom flera branscher och industrier.

“Change the way you move”

WAVR Tech

Det är detta vi bygger. Det är detta som är Zentnl – för bättre folkhälsa.