loader-logo

Smart kroppsnära teknik förbättrar säkerhet och hälsa för ABBs operatörer

Idag skickades en PiiA-ansökan till Vinnova! Ansökan avser ett projekt tillsammans med ABB Power Grid i Ludvika och Högskolan i Skövde.

Projektets idé är att undersöka möjligheten att använda smart, kroppsnära teknik för att förbättra säkerhet och hälsa för ABBs operatörer. Projektet fokuserar på state-of-the-art teknologier inom smarta textilier, wearables (smart bärbar teknik) och artificiell intelligens. Genom sin innovativa ansats har projektet stor potential att väsentligt förbättra arbetsmiljö, säkerhet och hälsa inom processindustrin. ABB prioriterar alltid hälsa och säkerhet och jobbar för att minska sjukskrivningar, minskad hantering av arbetsrelaterade skador och minskad incidenthantering. I projektet är vi på Wavr teknikleverantör. ABB representerar processindustrin och Högskolan i Skövde representerar forskningen.

ABB Power Grid är världsledande inom utveckling och tillverkning av system och utrustning för transmission och distribution av elkraft. I projektet kommer framförallt arbetet att genomföras i Ludvika där ABBs center för “High Voltage Direct Current” ligger samt en av företagets största anläggningar för tillverkning av transformatorer och högspänningskomponenter. ABB representerar i projektet processindustrin och bidrar med kunskap om industrins behov och utmaningar. ABB kommer även agera kravställare, bidra med användargrupper, intervjuobjekt samt ge möjligheter till observationsstudier i operativ verksamhet. ABB blir även slutanvändare av den lösning som ska utvecklas.

ABB har identifierat en möjlighet att avsevärt förbättra arbetsmiljön för sina anställda genom att tillämpa, för sitt område, ny kunskap och ny teknik på ett nytt sätt. En första marknadsanalys över stora industrier i Sverige, teknikleverantörer samt forskningsaktörer visar att de helhetslösningar som projektet fokuserar på ännu inte existerar.

Inom processindustrin förekommer farliga arbetsmoment som exempelvis arbete i trånga utrymmen, arbete på höga höjder, ensamarbete, arbete med kemiska produkter, arbete i utrymmen med hälsoskadliga gaser, arbete med och inuti farliga maskiner samt tunga lyft. Mot bakgrund av detta är projektets idé att undersöka möjligheten att använda smart, kroppsnära teknik för att öka säkerheten och förbättra hälsoaspekter för anställda inom processindustrin.

När det kommer till Wavrs wearables-produkter så har dessa inbyggda och uppkopplade sensorer som ger viktig information i real-tid om operatörens hälso- och säkerhetsläge. Exempel inkluderar kroppens positionering (där framförallt liggande position är kritiskt att upptäcka), kroppshållning (för att upptäcka överbelastning och oergonomiska positioner), stressnivå (hög stress ökar risk för att göra fel och långvarig stress är ohälsosamt), onaturlig acceleration (för att t.ex. upptäcka fall) och spatial position (för att upptäcka inträde i farliga zoner). Genom att vi tillämpar AI-baserad analys på den data som vi samlar in från sensorerna så kan både omedelbara och långsiktiga risker vad gäller säkerhet och hälsa upptäckas och hindras.

Vi på Wavr är glada att ABB kontakta oss för att tillsammans förbättra säkerheten och hälsan för deras anställda i ett projekt som går helt i linje med vår vision “A world with less wear and tear on humans”.